Iraq

Embassy of the Republic of Iraq

Address:No. 25, Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai
Tel:6532 3385 / 6532 1873
Fax:6532 1596