Liberia

Embassy of the Republic of Liberia

Address:Beijing No.G36, King's Garden Villa, No.18 Xiao Yun Road Chaoyang district, Beijing
Tel:6440 3007
Fax:6440 3918