“2018 Hong Kong Top Brand Awards & Hong Kong Top Service Brand Awards and 2018 Hong Kong Emerging Brand Awards & Hong Kong Emerging Service Brand Awards” Press Conference  (Chinese Only)