“2017 Hong Kong Top Brand Awards & Hong Kong Top Service Brand Awards and 2017 Hong Kong Emerging Brand Awards & Hong Kong Emerging Service Brand Awards” Press Conference [Chinese version only]